ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Κατοικία Πνιγούρα στο Βόλο (προσθήκη Α' ορόφου)

Έτος κατασκευής: 1994

Αρχιτέκτων:  Κ. Αδαμάκης