ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Δημαρχείο Μεσολογγίου-Συμμετοχή

Έτος μελέτης
: 2002

Αρχιτέκτονες: Κ. Αδαμάκης Συνεργάτες: Δ.Καμβύση Σύμβουλοι: Φ.Σαμαράς

Κ.Σαράντης
Ε.Μπουμπάρη
Δ.Ζημέρης Δ.Κασιτεροπούλου 
Χ.Σκυργιάννης